Algemene Voorwaarden

Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door één van onze therapeuten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voort om Podotherapie Friesland te vergoeden voor haar geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Betaling

Facturering gebeurt rechtstreeks aan de patiënt direct na de behandeling of na het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. De factuur wordt via de post thuis gestuurd via infomedics. https://www.infomedics.nl/
U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw eigen zorgverzekering.
U blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de nota. Bij het nalaten van de betalingsverplichting zal infomedics onherroepelijk de inning van de behandelkosten uitbesteden aan het Centraal Medisch Incasso Bureau (CMIB). Alle daar uit voortvloeiende kosten zullen op de patiënt worden verhaald.
De betalingsvoorwaarden kunt u vinden op: https://www.infomedics.nl/wat-zijn-de-betalingsvoorwaarden

Annulering

Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch of per mail) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden in rekening te brengen, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.
Wanneer u uw controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.
De patiënt is verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen/ ortheses is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de productie van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen de gemaakte kosten daarvoor in rekening worden gebracht bij de patiënt.
Omdat Podotherapie Friesland er naar streeft wachttijden zo kort mogelijk te houden betekent te laat komen – een nieuwe afspraak maken. Als ons werkschema het toe laat, proberen wij u alsnog te helpen.

Klachtenregeling

Mochten er klachten zijn dienen deze allereerst met de behandelende podotherapeut te worden besproken en zal er een oplossing worden gezocht. Als er geen oplossing gevonden kan worden kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling.

Garantie

Onze podotherapeuten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. De zolen, ortheses zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in géén enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

Podotherapie Friesland

Gezondheidscentrum Bonnehûs
De Drie Dukatons 2R
8917 ET Leeuwarden
058 – 700 97 18

Gezondheidscentrum Haskerbrug
Kattebos 146
8446 DB Heerenveen
0513 – 626 835

Gezondheidscentrum de Werf
Sluisdijk 30-8
8501 BZ Joure
0513 – 626 835